امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

اطلاعات حقوقی درباره خرید ملک در قبرس اروپایی جنوبی

قوانین مهم قبرس درباره خرید ملک در قبرس اروپایی جنوبی توسط افراد خارجی در این کشور

    مالکیت در قبرس اروپایی ( جنوبی )

 قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس جنوبی, اخذ اقامت قبرس اروپایی, اخذ اقامت قبرس جنوبی, اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی, اخذ اقامت دائم قبرس جنوبی, خرید ملک در قبرس لارناکا, خرید ملک در قبرس لیماسول, فروش ملک در قبرس اروپایی, فروش ملک در قبرس جنوبی, فروش ملک در قبرس لارناکا, فروش ملک در قبرس لیماسول, شرکت ساختمانی در قبرس, شرکت ساختمانی در قبرس جنوبی, شرکت ساختمانی در قبرس اروپایی, طراحی خانه در قبرس, طراحی خانه در قبرس اروپایی, طراحی خانه در قبرس جنوبی, طراحی ویلا در قبرس, طراحی ویلا در قبرس اروپایی, طراحی ویلا در قبرس جنوبی, زندگی در قبرس اروپایی, زندگی در قبرس جنوبی, شرایط مسکن در قبرس اروپایی, شرایط مسکن در قبرس جنوبی, قیمت مسکن در قبرس اروپایی, قیمت مسکن در قبرس جنوبی, قیمت خانه در قبرس اروپایی, قیمت خانه در قبرس جنوبی, قیمت ویلا در قبرس اروپایی, قیمت ویلا در قبرس جنوبی, خدمات مالی و حقوقی در قبرس اروپایی, خدمات مالی و حقوقی در قبرس جنوبی

با توجه به قانون مالکیت اموال غیر منقول 109 cap (خارجیان) هیچ فرد خارجی قادر به تملک ملک بدون اخذ اجازه از شورای وزیران نیست. این اخذ اجازه چه در مورد خرید ملک و چه در مورد اجاره آن به مدت بیش از 33 سال الزامی می باشد. معمولا پس از ارائه تقاضا نامه ی کتبی این اجازه به افراد خارجی واجد شرایط برای گرفتن خانه یا قطعه زمین به منظور ساخت خانه ای که بیشتر از 2donum (واحد اندازه گیری زمین در قبرس که معادل 1.338 متر مربع است) نباشد، داده می شود.

اجازه مذکور معمولا برای استفاده شخصی صادر گشته و برای مصارف تجاری و یا اجاره ای معتبر نیست. مورد تجاری پایه و اساس کاملا متفاوتی داشته و شرایط تقاضای آن نیز فرق می کند.

    انتقال ملک در قبرس اروپایی ( جنوبی )

به محض کسب اجازه از مقامات مسئول و پس از ثبت ملک به اسم فرد خارجی دیگر هیچ گونه محدودیتی برای فروش یا انتقال ملک مذکور از طریق وصیت نامه وجود ندارد. بعلاوه وارث قانونی  ملک نیز ملزم به اخذ هیچ گونه مجوزی برای انتقال ملک به اسم خود نیست.

    قرارداد فروش و اجاره در قبرس اروپایی ( جنوبی )

طبق قوانین کشور قبرس قراردادهای حقوقی باید به حالت مکتوب باشند و همچنین بهتر است این قراردادها در طی 2 ماه پس از عقد آن به دفتر اراضی منطقه مربوطه تحویل داده شود تا حق خریدار در صورت نقض قرارداد حفظ گردد. قراردادهای اجاره بیش از 15 سال را می توان ثبت نمود و ثبت قرار داد مذکور باید ظرف مدت 3 ماه از امضای اجاره نامه انجام پذیرد.

انتقال سند هنگامی که اجازه شورای وزیران کسب گردیده و بانک قبرس نیز رسید پول  را تائید نمود امکان پذیر است.به محض انتقال ملک و ثبت شدن آن به نام خریدار ، هزینه انتقال ملک باید به دفتر ثبت اراضی پرداخت گردد. این هزینه بر مبنای ارزش خرید ملک در زمان فروش محاسبه گشته و از ماه دسامبر سا ل 2011 به شرح زیر می باشد:

    ارزش ملک تا

85.430.07 یورو                                         3%

85.430.08یورو تا 170.860.14 یورو                5%

170.860.15 یورو و بالاتر                              8%

وجود مهر مالیاتی در زمان عقد قرارداد نیز الزامی است. نرخ این مهر بر مبنای 2.56 یورو در هر 1708.60 یورو تا 170860.14 یورو بوده و پس از آن بر مبنای 3.42 یورو در هر 1708.60 یورو می باشد.

قرارداد خرید باید ظرف 30 روز از زمان امضای آن مهر بخورد وگرنه مشمول جریمه خواهد شد. مالیات سالیانه ی مالکیت املاک غیر منقول که توسط دولت گرفته می شود تقریبا 102.52 یورو تا 205.03 یورو به طور سالیانه می باشد که براساس ارزش ملک در نظر گرفته می شود. همچنین مالیات ملک به طور سالیانه به سازمان شهرداری نیز پرداخت می گردد که حدود 17.34 یورو تا 26.51 در هر سال می باشد.

همچنین ممکن است سازمانهای دیگری نیز مالیات حق فاضلاب از 17.34 یورو تا 34.68 یورو (براساس ارزش ملک) از صاحب ملک بگیرند.

اگر خریدار تصمیم به فروش ملک در زمان آینده داشت،قوانین قبرس شرایطی را مهیا می کند تاکل مبلغ پرداخت شده برای ملک مورد نظر در زمان فروش به کشور مربوطه انتقال پیدا کند. این مبلغ معادل مبلغ خرید و هرگونه سود به دست آمده از آن می باشد.

    سوبسید مالیات بر ارزش افزوده در قبرس اروپایی ( جنوبی )

از مارچ 2012 مالیات بر ارزش افزوده  تمام قراردادهای ساختمان در قبرس 17% می باشد. به مقداری از این مالیات برای افرادی که برای اولین بار خانه ای را خریده یا ملکی را می سازند سوبسید تعلق می گیرد.این قانون شامل افرادی می گردد که اجازه ساخت ملک خود را پس از اول مه می سال 2004 دریافت کرده اند.(ورود قبرس به اتحادیه اروپا).

همه شهروندان قبرسی و اروپایی تا زمانی که ملک مورد نظر دائمی بوده و از 250 متر مربع تجاوز نکند مشمول قانون فوق می شوند.

متقاضیان می توانند به دفتر ما و یا وزارت دارایی مراجعه کرده و مدارک زیر راتحویل دهند:

1-یک نسخه کپی از کارت شناسایی

2-گواهی ازدواج(در صورت تاهل)

3-یک نسخه کپی از مجوز طرح یا مجوز ساخت

4- یک نسخه کپی از تقا ضا نامه مجوز طرح(در صورت وجود)

5-مدرکی در جهت تائید خرید انجام شده مانند قرارداد فروش،رسیدها ،وام بانکی و غیره

6-هرگونه مدرکی دال بر این که ملک دائمی می باشد مانند قبض برق،آب ،تلفن و غیره

7-مدرک امضاشده توسط مهندس آرشیتکت مبنی برتائید متراژ دقیق ملک مورد نظر

 قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس جنوبی, اخذ اقامت قبرس اروپایی, اخذ اقامت قبرس جنوبی, اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی, اخذ اقامت دائم قبرس جنوبی, خرید ملک در قبرس لارناکا, خرید ملک در قبرس لیماسول, فروش ملک در قبرس اروپایی, فروش ملک در قبرس جنوبی, فروش ملک در قبرس لارناکا, فروش ملک در قبرس لیماسول, شرکت ساختمانی در قبرس, شرکت ساختمانی در قبرس جنوبی, شرکت ساختمانی در قبرس اروپایی, طراحی خانه در قبرس, طراحی خانه در قبرس اروپایی, طراحی خانه در قبرس جنوبی, طراحی ویلا در قبرس, طراحی ویلا در قبرس اروپایی, طراحی ویلا در قبرس جنوبی, زندگی در قبرس اروپایی, زندگی در قبرس جنوبی, شرایط مسکن در قبرس اروپایی, شرایط مسکن در قبرس جنوبی, قیمت مسکن در قبرس اروپایی, قیمت مسکن در قبرس جنوبی, قیمت خانه در قبرس اروپایی, قیمت خانه در قبرس جنوبی, قیمت ویلا در قبرس اروپایی, قیمت ویلا در قبرس جنوبی, خدمات مالی و حقوقی در قبرس اروپایی, خدمات مالی و حقوقی در قبرس جنوبی    انتقال سند در قبرس اروپایی ( جنوبی )

به محض کسب اجازه برای انتقال سند  و تایید بانک مرکزی قبرس مبنی بر دریافت مبلغ مورد نظر انتقال سند امکان پذیر است.هزینه های انتقال سند توسط خریدار بر اساس قیمت فروش به نرخ روز  ملک قابل پرداخت می باشد.

مثال 1:

برای هزینه انتقال سند ملکی که به مبلغ 187.946 یورو خریداری شده، خریدار باید مبلغ 8.201 یورو به صورت زیر بپردازد:

 85.430یورو *3%=2.562 یورو

85.430 یورو *5% =4.271 یورو

17.086یورو *8%=1.367 یورو

187.946 یورو        8.201 یورو

مثال 2:

اگر ملک مورد نظر به نام 2 نفر (به عنوان مثال زن و شوهر) خریداری شده و سند آن منتقل شود، مبلغ خرید به دو قسمت تقسیم شده و باعث تقلیل یافتن هزینه های انتقال می گردد.

برای هزینه انتقال سند ملکی که به مبلغ 187.946 یورو خریداری شده باشد و سند به نام دو نفر منتقل گردد خریدار باید مبلغ 5.980 یورو به صورت زیر بپردازد:

 170.860 یورو *3% =5.126یورو(85.430 یورو برای هر خریدار)

17.860 یورو    *5% =854یورو (8.543 یورو برای هر خریدار)

187.946 یورو        5.580 یورو

    مهرمالیاتی در قبرس اروپایی ( جنوبی )

خریدار باید هزینه ای برای مهر مالیاتی به مبلغ 1.5% مبلغ خرید را نیز بپردازد.

مثال 3:

این هزینه برای قراردادی به مبلغ 187.946 یورو 280 یورو خواهد بود. قرارداد مذکور باید در طی 30 روز پس از امضای آن مهر بخورد. اگرچه عدم وجود این مهر روی سند آن را نامعتبر نمی سازد ولی باید مبلغ آن تا قبل از تحویل سند به سازمان ثبت املاک به منظور عملیات خاص پرداخت گردد.

به منظور عدم تعلق جریمه قرارداد فروش ممهور به مهر مالیاتی باید ظرف 30 روز پس از عقد قرارداد به سازمان ثبت املاک تحویل داده شود.

    نقل و انتقالات پول در قبرس اروپایی ( جنوبی )

در زمینه خرید ملک غیر منقول در قبرس ،تائیدیه بانک مرکزی جهت انتقال سند به افراد خارجی الزامی است. درصورت اثبات فرد متقاضی مبنی بر ورود هزینه خرید ملک ازخارج از قبرس به این کشور ،تائیدیه مذکور توسط بانک مرکزی به او داده خواهد شد. این نکته قابل ذکر می باشد که در صورت  عدم وجود این تائیدیه ارسال عواید حاصل از ملک منظور به خارج از این کشور مقدور نمی باشد. اگرچه در صورت فروش ملک ،اجازه خروج پول حاصل از آن به خارج از قبرس امکان پذیر است.

 قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس جنوبی, اخذ اقامت قبرس اروپایی, اخذ اقامت قبرس جنوبی, اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی, اخذ اقامت دائم قبرس جنوبی, خرید ملک در قبرس لارناکا, خرید ملک در قبرس لیماسول, فروش ملک در قبرس اروپایی, فروش ملک در قبرس جنوبی, فروش ملک در قبرس لارناکا, فروش ملک در قبرس لیماسول, شرکت ساختمانی در قبرس, شرکت ساختمانی در قبرس جنوبی, شرکت ساختمانی در قبرس اروپایی, طراحی خانه در قبرس, طراحی خانه در قبرس اروپایی, طراحی خانه در قبرس جنوبی, طراحی ویلا در قبرس, طراحی ویلا در قبرس اروپایی, طراحی ویلا در قبرس جنوبی, زندگی در قبرس اروپایی, زندگی در قبرس جنوبی, شرایط مسکن در قبرس اروپایی, شرایط مسکن در قبرس جنوبی, قیمت مسکن در قبرس اروپایی, قیمت مسکن در قبرس جنوبی, قیمت خانه در قبرس اروپایی, قیمت خانه در قبرس جنوبی, قیمت ویلا در قبرس اروپایی, قیمت ویلا در قبرس جنوبی, خدمات مالی و حقوقی در قبرس اروپایی, خدمات مالی و حقوقی در قبرس جنوبی

    مالیات سود سرمایه در قبرس اروپایی ( جنوبی )

از تاریخ 1 آگوست 1980 مالیات بر سود سرمایه بر اساس 20% از سود بالاتر از 17.117 یورو که از املاک غیر منقول حاصل می شود الزامی است.

    مالیات ملک در قبرس اروپایی ( جنوبی )

از تاریخ 1 ژانویه 1980 مالیات ملک برمبنای 40.3 یورو از هر 1000 یوروی ارزش ملک به صورت سالیانه باید پراخت گردد.171.174  یوروی اول از این قائده معاف می باشد.

    مالیات بر ارث در قبرس اروپایی ( جنوبی )

این نوع مالیات در قبرس منسوخ شده است.

    هزینه های متفرقه در قبرس اروپایی ( جنوبی )

هزینه آب و برق بر اساس مقدار مصرف شده حساب می گردد. هزینه فاضلاب  بر حسب منطقه و ملک متفاوت بوده و تقریبا از 85 یورو تا 171 یورو حساب شده و به صورت سالیانه  حساب می گردد.

در مجتمع های آپارتمانی  هزینه ای برای مخارج نگهداری فضاهای مشاع مانند آسانسورها ،راه پله،استخر عمومی،سیستم حرارت مرکزی و چراغ ها از صاحبین ملک دریافت می گردد.

هزینه شارژ مذکور بر اساس نوع ملک و امکانات آن فرق میکند و خریدار قبل از هر گونه توافقی با فروشنده باید از حدود تقریبی این هزینه مطلع گردد.

    مشاوره حقوقی در قبرس اروپایی ( جنوبی )

 بهتر است قبل از انجام هرگونه توافقی برای خرید ملک از مشاوره افراد حقوقی آگاه در این زمینه استفاده کرد.در موارد ویژه نیز نیاز به مشاوره با مهندس معمار ساختمان مذکور می باشد.

    هزینه های وام مسکن در قبرس اروپایی ( جنوبی )

این هزینه بر اساس 1% مقدار وام داده شده  به اضافه هزینه مهر مالیاتی است .

    مالیات سود سرمایه در قبرس اروپایی ( جنوبی )

این مالیات برحسب 20% سود حاصله از مالکیت اموال غیر منقول در کشور قبرس اخذ می گردد. مالیات مذکور از سود ملک مورد نظر پس از کسر قیمت فروش از قیمت خرید،هزینه های انتقال ،هزینه های ثبت اسناد (درصورت وجود)، هزینه های بانک و بهره های آن ،هزینه های نگهداری و هرگونه هزینه دیگری مربوط به ملک حساب می شود.

اگر برای اولین بار سود حاصله کمتر از 17.860.01باشد به آن مالیات تعلق نمی گیرد.

    هزینه های عمومی در قبرس اروپایی ( جنوبی )

این هزینه ها معمولا ماهیانه و یا 3 ماه یکبار،پیشاپیش، دریافت شده و بر حسب منطقه و نوع ملک متفاوت می باشد. هزینه های مذکور در قبال نظافت و نگهداری فضاهای عمومی ، استخر ،برق معابر، مدیریت و نگهداری دریافت می گردد.

    مالیات بر ارث در این کشور اخذ نمی گردد.

 ورود وسایل شخصی ،وسایل خانگی ومبلمان توسط مهاجرین به این کشور مشروط براستفاده شخصی و استفاده از آن  درمدت زمان معقول (تقریبا یکسال) از مالیات معاف می باشد. همچنین در صورت داشتن تنها یک اتومبیل به آن مالیات تعلق نمی گیرد. زوج های باز نشسته از این معافیت در صورت داشتن 2 اتومبیل نیز بهره مند می شوند.

بازنشستگان مستمری بگیر از مالیات بر درآمد ماهیانه معاف هستند و ممکن است  مبلغ جزئی 5% یا  حتی کمتر از آن را براساس در آمد خود به عنوان مالیات  پرداخت می نمایند. بعلاوه قبرس با چندین کشور اروپایی قرار دادی در جهت محدود نمودن مالیات ها بسته  اند که بر اساس آن افراد مقیم قبرس تنها در یک کشور مالیات می پردازند.

    اقامت موقت در قبرس اروپایی جنوبی

به عنوان یک قانون کلی افراد خارجی و خانواده های آنان تا زمانی که در آمد آنها از خارج از کشور بوده و برای گذران زندگی تا زمانی که در قبرس هستند کافی باشد می توانند اقامت داشته باشند.

هرچقدر فرد مورد نظر دارایی بیشتری داشته باشد راحت تر می تواند در این کشور به صورت موقت زندگی نماید.

این نکته قابل ذکر است که فرد دارای اقامت موقت تا زمانی که دارای اقامت دائم نگردد قادر به کار کردن در این کشور نمی باشد.

    شرایط مورد نظر

مدرکی دال بر داشتن در آمد در خارج از کشور قبرس ، این درآمد نباید کمتر از 20.000 یورو به صورت سالیانه بوده و همچنین فرد مورد نظر باید قادر به پرداخت هزینه اجاره ملک یا دارای سرمایه کافی برای خرید آن باشند. ممکن است برای خانواده های بزرگ (بیش از 3 فرزند) مدارک تائیدیه مالی بیشتری مورد نیاز باشد.

طبق قوانین این کشور در صورت خرید ملک درقبرس باید مدارکی دال بر استفاده از سرمایه خارجی در انجام معامله مذکور وجود داشته باشد. این نکته قابل ذکر است که خرید ملک پروسه اخذ اقامت موقت در این کشور را ساده تر می سازد.

قبل از ورود به این کشور باید تقاضانامه فرد مذکور به اداره مهاجرت این کشور تحویل داده شود. یک نسخه کپی تائید شده از پاسپورت ها به همراه 3 قطعه عکس از هرکدام اعضای خانواده و همچنین گواهی  وضعیت بانکی فردی که خانواده را از نظر مالی حمایت می کند نیز مورد نیاز می باشد.

اظهار نامه بانکی مبنی بر توان مالی فرد متقاضی همراه با قرارداد کاری با یک شرکت خارجی که در بر دارنده درآمد صاحب شغل باشد نیز بسیار مهم می باشد.

همچنین ممکن است در انتهای کار با تک تک افراد خانواده توسط مقامات اداره مهاجرت نیز مصاحبه شود.

شرکت رکسانا پارس آماده ارائه خدمات در زمینه طراحی و ساخت مسکن و ویلا در قبرس اروپایی و سرمایه گذاری در قبرس جنوبی ( اروپایی ) اخذ اقامت دائم قبرس جنوبی یا اروپایی اجاره خودرو در قبرس جنوبی یا اروپایی و خدمات مالی و حقوقی قبرس جنوبی یا اروپایی به شما دوستان عزیز می باشد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

یکی از مواردی که برای توریست ها و دوستان عزیز در کشورهای خارجی همچنین در قبرس اروپایی و جنوبی هزینه های حمل و نقل و گشت در شهرهاست. استفاده از تاکسی، اتوبوس های شهری و مترو علاوه بر هزینه ی بالا، باعث اتلاف زمان می شود. اجاره اتومبیل مزایای زیادی دارد که از جمله ی آن ها عدم اتلاف زمان و کاهش هزینه ها به میزان قابل توجهی هست. به همین منظور ما و همکارانمان اجاره ی خودرو در قبرس اروپایی ( جنوبی ) را به شما توصیه می کنیم.

اجاره و رنت خودرو در قبرس اروپایی, اجاره و رنت خودرو در قبرس جنوبی, قیمت اجاره و رنت خودرو در قبرس جنوبی, قیمت اجاره و رنت خودرو در قبرس اروپایی, شرایط اجاره و رنت خودرو در قبرس جنوبی, شرایط اجاره و رنت خودرو در قبرس اروپایی, مدارک مورد نیاز برای اجاره و رنت خودرو در قبرس جنوبی, مدارک مورد نیاز برای قیمت اجاره و رنت خودرو در قبرس اروپایی, قیمت اجاره و رنت ماشین در قبرس جنوبی, قیمت اجاره و رنت ماشین در قبرس اروپایی, شرایط اجاره و رنت ماشین در قبرس جنوبی, شرایط اجاره و رنت ماشین در قبرس اروپایی, مدارک مورد نیاز برای اجاره و رنت ماشین در قبرس جنوبی, مدارک مورد نیاز برای قیمت اجاره و رنت ماشین در قبرس اروپایی 

شرکت رکسانا پارس آماده ارائه خدمات در زمینه طراحی و ساخت مسکن و ویلا در قبرس اروپایی و سرمایه گذاری در قبرس جنوبی ( اروپایی ) اخذ اقامت دائم قبرس جنوبی یا اروپایی اجاره خودرو در قبرس جنوبی یا اروپایی و خدمات مالی و حقوقی قبرس جنوبی یا اروپایی به شما دوستان عزیز می باشد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

یکی از مهمترین مسائل پس از خرید ملک و سرمایه گذاری در قبرس نگهداری کردن از آن می باشد. سرویس مدیریت ملک در مجموعه رکسانا پارس قادر به حفظ سرمایه و ملک مشتریان خود در تمام طول سال با بالاترین خدمات بوده و به این وسیله آسایش خاطر آنها را برآورده می سازد. تیم مدیریت مجرب این مجموعه نظافت داخل و خارج ساختمان، پرداخت قبوض آن و قبض های مالیاتی را در موعد مقرر به عهده می گیرد. به عبارت دیگر این تیم سرویس مدیریتی بی نظیری را برای ملک شما در اختیارتان قرار می دهد.

خدمات مدیریت املاک در قبرس اروپایی ( جنوبی ) قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس جنوبی, اخذ اقامت قبرس اروپایی, اخذ اقامت قبرس جنوبی, اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی, اخذ اقامت دائم قبرس جنوبی, خرید ملک در قبرس لارناکا, خرید ملک در قبرس لیماسول, فروش ملک در قبرس اروپایی, فروش ملک در قبرس جنوبی, فروش ملک در قبرس لارناکا, فروش ملک در قبرس لیماسول, شرکت ساختمانی در قبرس, شرکت ساختمانی در قبرس جنوبی, شرکت ساختمانی در قبرس اروپایی, طراحی خانه در قبرس, طراحی خانه در قبرس اروپایی, طراحی خانه در قبرس جنوبی, طراحی ویلا در قبرس, طراحی ویلا در قبرس اروپایی, طراحی ویلا در قبرس جنوبی

هزینه خدمات ما در این زمینه تنها از طریق درآمد اجاره ملک تأمین می شود که معمولا بین 10 تا 15 درصد اجاره بها بطور سالیانه است. این بدین معناست که اگر ملک شما در طول سال خالی ماند و ما نتوانستیم آن را اجاره بدهیم هزینه های نگهداری ملک به عهده خود ما است. این سرویس خاص فقط در شرکت رکسانا پارس ارائه می شود.

پاره ای از موارد سرویس های مدیریت املاک در قبرس اروپایی ( جنوبی )

نگهداری از حیاط

نگهداری از استخر

نگهداری از آسانسور

رابط بین مالک و مستأجر

جمع آوری هزینه های مشترک

انجام کلیه امور اجرایی و حسابرسی

تعمیرات و تعویض وسایل موجود در مکان های عمومی

ارتباط با تکنسین ها برای رفع خرابی های بوجود آمده

تهیه بیمه آتش سوزی، مسئولیت و بیمه پرداخت خسارت به مکان های عمومی

پرداخت قبوض خدمات مشترک که شامل قبوض برق، آب، قبوض نگهداری و غیره می باشد.

تهیه بیمه آپارتمان های شخصی در صورت تمایل فرد (هزینه این سرویس جداگانه از مشتری اخذ می گردد)

شرکت رکسانا پارس آماده ارائه خدمات در زمینه طراحی و ساخت مسکن و ویلا در قبرس اروپایی و سرمایه گذاری در قبرس جنوبی ( اروپایی ) اخذ اقامت دائم قبرس جنوبی یا اروپایی اجاره خودرو در قبرس جنوبی یا اروپایی و خدمات مالی و حقوقی قبرس جنوبی یا اروپایی به شما دوستان عزیز می باشد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
بازار املاک سهم قابل توجهی در صنعت ساخت و ساز و در نتیجه کل اقتصاد کشور قبرس دارد.اگرچه تمام شرکت های سازنده بطور طبیعی یکسری از ریسک ها و خطرها را اصولا در مراحل ساخت مانند ضعف در طراحی, عدم کنترل کیفیت و از همه مهم تر موقعیت و مکان ملک متحمل می شوند
در گروه رکسانا ما تمام جنبه های خطرات سرمایه گذاری در ملک را در نظر می گیریم.این شامل کاهش ریسک اثرات یک ملک در مجموعه, کاهش ریسک مجموعه از طریق تنوع املاک, حق بیمه خطرات در بخش املاک و تاثیر تعدیل قیمت در املاک دارای ریسک می باشد
در نتیجه در طول دهه گذشته گروه رکسانا به عنوان یکی از قابل اعتمادترین شرکت های توسعه املاک در کشور شناخته شده است.شهرت و اعتبار در طراحی و ساخت املاک با بالاترین کیفیت در تمام سطوح و اندازه ها ما را به یک نام شناخته شده در برخی کشورها تبدیل کرده است.مشتریان ما می دانند که می توانند سرمایه گذاری و خرید ملک خود را به ما واگذار کنند همچنین بطور کامل آگاه هستند که تیم مدیریت کنترل کیفیت ما هرگز برخلاف استانداردها ی دقیق ساختمان عمل نمی کند.به همین دلیل است که اکثریت قریب به اتفاق مشتریان از معرفی ما به سرمایه گذاران و خریداران بالقوه راضی و خوشحال بوده اند.ما به این حقیقت افتخار می کنیم و سعی در حفظ و شکوفایی آن در تمام زمان ها داریم
بازارهای توسعه املاک مسکونی و تجاری چندین سال است که هرگز جنبه رقابتی نداشته اند.اگر چه این امر بطور گسترده به عنوان بازار خریداران مشاهده می شود و نیازی به گفتن نیست که خریداران در جستجوی کیفیت برتر هستند.قیمت های بالا خریداران را بیشتر ترغیب می کند و هر نکته فروشی در شرایط کنونی بازار ارزشمند می باشد.جالب توجه است که یکی از ساده ترین و در عین حال موثرترین نکات در فروش به عقیده سرمایه گذاران ملک ثبات و پایداری در سرمایه گذاری های بلند مدت می باشد.در گروه رکسانا ما کاملا این عامل را تقدیر می کنیم. به همین دلیل کلیه پروژه های ما باید معماری, طراحی داخلی و استانداردهای سختگیرانه رکسانا پارس را داشته باشند.این استانداردها در اساسنامه عملکرد کاری ما قید شده است و به همین منظور برای حفظ و تقویت آن در تمام مدت تلاش می کنیم. حداقل استاندارد های مورد نیاز ساختمان گروه رکسانا به شرح زیر خلاصه می شود
قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس جنوبی, اخذ اقامت قبرس اروپایی, اخذ اقامت قبرس جنوبی, اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی, اخذ اقامت دائم قبرس جنوبی, خرید ملک در قبرس لارناکا, خرید ملک در قبرس لیماسول, فروش ملک در قبرس اروپایی, فروش ملک در قبرس جنوبی, فروش ملک در قبرس لارناکا, فروش ملک در قبرس لیماسول, شرکت ساختمانی در قبرس, شرکت ساختمانی در قبرس جنوبی, شرکت ساختمانی در قبرس اروپایی, طراحی خانه در قبرس, طراحی خانه در قبرس اروپایی, طراحی خانه در قبرس جنوبی, طراحی ویلا در قبرس, طراحی ویلا در قبرس اروپایی, طراحی ویلا در قبرس جنوبی
ما بر این باور هستیم که دو تا از مهمترین جنبه های طرح های معماری در عصر حاضر تاثیرات آنها در محیط و جامعه بشری می باشد.معماران مسئولیت بزرگی در طراحی سازه های ماندگاری دارند که تصاویر و واکنش ها وتغییرات مثبتی در مردم یک جامعه و شهر ایجا می کنند
 
موقعیت
داشتن معماری و طرح های مدرن صرفا جهت سرمایه گذاری در یک شرکت توسعه املاک کافی نمی باشد.مکان و موقعیت نیز نقش مهمی را در تعیین جایی که می خواهید سرمایه گذاری کنید دارد.در گروه رکسانا ما فقط با پروژه هایی جهت سرمایه گذاری سروکار داریم که تمام فاکتورها را داشته باشند.قبل از گرفتن تصمیم نهایی خود در هر پروژه ای ما معمولا یک رویکرد جامع که دربرگیرنده تمامی عوامل از جمله امنیت فیزیکی ساختمان باشد را در نظر گرفته ایم

اجتماع
گروه رکسانا به خود افتخار می کند و می داند که هر زمان یک پروژه جدید در مراحل نهایی باشد نیازها و خواسته های جامعه محلی نقش مهمی را در تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ایفا می کنند.ما بطور مستقیم با این انجمن ها کار می کنیم با تضمین این که از محیط و حق و حقوقشان کاملا محافظت خواهیم کرد.گروه رکسانا یک شرکت سرمایه گذاری مبتنی برحفظ جامعه و محیط زیست می باشد بطوریکه ثبات و پایداری نقش حیاتی در تصمیم گیری های ما دارد
گروه رکسانا می تواند انواع نوسازی املاک مسکونی و تجاری را انجام دهد.این امر شامل طراحی مجدد فضای داخلی, تعویض تمام لوازم قدیمی, تعویض تمام لوله کشی و سیم کشی و برق ساختمان و تجهیزات محوطه بیرون می باشد.ما تمام پروژه ها را به موقع و سروقت کامل می  کنیم.در صورتی که ما از زمان بندی تعیین شده عقب باشیم جهت جبران آن کلیه مسئولیت ها را به عهده خواهیم گرفت.
گروه رکسانا در درجه اول یک شرکت توسعه و فروش املاک مسکونی می باشد با این حال در طی سال ها قادر به مشارکت در برخی از پروژه های تجاری نیز بوده است و به این ترتیب دانش و تجربه قابل توجهی را بدست آورده است. ما در حال حاضر آماده هستیم تا بازار املاک تجاری را در قبرس و برخی از کشورهای همسایه به میزان قابل توجهی گسترش دهیم. این اصولا به این دلیل است که ما در طول سال ها موفق به افزایش شبکه سرمایه گذاران و شرکای خود شده ایم.در نتیجه ما آماده ارائه هرگونه خدمات و پروژه های تجاری به مشتریان خود هستیم.موفقیت هایی که ما در طی سالیان بدست آوردیم همچنان در حال تکرار است بنابراین مطمئنا ما یکی از مهمترین توسعه دهندگان املاک تجاری در چند سال آینده خواهیم بود. تیم توسعه و فروش املاک گروه رکسانا با افتخار موارد و خدمات زیر را در مورد سرمایه گذاری ملک به مشتریان خود ارائه می دهد
همانند همیشه ما آماده ارائه محصولات و خدمات بی نظیر خود به خریداران می باشیم که این شامل انواع آپارتمان ها از جمله آپارتمان استودیو, خانه و یا ویلا در هر کجای قبرس می باشد
این مسیر برای آن دسته از سرمایه گذاران بلند مدت است که می خواهند حداکثر دارایی و سرمایه گذاری را در بازار ملک قبرس داشته باشند.گروه رکسانا مجموعه ای از املاک متنوع در مکان های متفاوت را برای سرمایه گذاری مشتریان در نظر می گیرد.ما یک استراتژی بلند مدت در برنامه سرمایه گذاری برای مشتریان خود ایجاد می کنیم که بقا و پایداری سرمایه گذاری در آینده را تضمین می کند
این یک استراتژی چندوجهی خواهد بود و شامل موارد سرمایه گذاری زیر می باشد

برنامه مشارکت در گروه رکسانا
این یک استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت از پیش برنامه ریزی شده است که از اهداف کاری مشتریان با ما پشتیبانی می کند.مشتری یکی از اعضای طرح مشارکت گروه رکسانا خواهد شد با دسترسی به برخی از مهمترین شبکه های مالی و سرمایه گذاری در بازار محلی
این مشارکت کاری می تواند به خارج از قبرس نیز از طریق ارتباط دادن مشتریان با شبکه ها و شرکای جهانی گروه رکسانا  گسترش یابد

برای این منظور دو راه عمده وجود دارد
مشتری حمایت مالی 100% از کل هزینه های پروژه را بعهده می گیرد و در مقابل گروه رکسانا کار ساخت و ساز پروژه با شرایط و موارد مورد توافق را انجام می دهد.پس از بازگشت سرمایه اصلی سرمایه گذار در طول مدت توافق شده سود باقی مانده از آن بطور مساوی بین شرکا تقسیم خواهد شد
گروه رکسانا و مشتری از لحاظ حمایت مالی دارای هزینه و سهم یکسان می باشند اما کل هزینه های ساخت وساز بطور کامل از سرمایه انباشته شده پرداخت می شود.پس از بازگشت سرمایه اولیه شرکا سود باقی مانده بطور مساوی تقسیم خواهد شد
این یک استراتژی سرمایه گذاری جمعی است که بین سرمایه گذاران مختلف و به هم مرتبط توسط گروه رکسانا فراهم شده است.براساس این استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت ما از سرمایه گذاران آینده نگر دعوت خواهیم کرد تا در میان خود به مذاکره نشسته و در مورد جنبه های مالی پروژه با هم به توافق برسند سپس گروه رکسانا مسئولیت ساخت و تحویل آن را بطور کامل بعهده خواهد گرفت.گروه رکسانا 25% از کل سهم سرمایه گذاری را بابت هزینه های مدیریت گرفته و پروژه را در زمان تعیین شده تحویل خواهد داد
این طرح های سرمایه گذاری به دو صورت زیر خلاصه می شود
املاک و مستغلات (مسکونی), خانه ها, مجتمع آپارتمانی, ویلایی و غیره
تجاری- مراکز خرید, واحدهای اداری, واحدهای تجاری و غیره
تیم های باتجربه معماری, ساخت, مدیران پروژه, مدیران کنترل کیفیت و مهندسین ما تضمین می کنند که هر پروژه ای در زمان معین و مطابق با قرارداد به پایان خواهد رسید.تیم حقوقی بسیار باتجربه ما اطمینان می دهد که کلیه پروژه های سرمایه گذاری طبق قوانین و مقررات ملی و بین المللی انجام می شود.
 
قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس جنوبی, اخذ اقامت قبرس اروپایی, اخذ اقامت قبرس جنوبی, اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی, اخذ اقامت دائم قبرس جنوبی, خرید ملک در قبرس لارناکا, خرید ملک در قبرس لیماسول, فروش ملک در قبرس اروپایی, فروش ملک در قبرس جنوبی, فروش ملک در قبرس لارناکا, فروش ملک در قبرس لیماسول, شرکت ساختمانی در قبرس, شرکت ساختمانی در قبرس جنوبی, شرکت ساختمانی در قبرس اروپایی, طراحی خانه در قبرس, طراحی خانه در قبرس اروپایی, طراحی خانه در قبرس جنوبی, طراحی ویلا در قبرس, طراحی ویلا در قبرس اروپایی, طراحی ویلا در قبرس جنوبی

فرآیند فرصت سرمایه گذاری در قبرس اروپایی
اگر شما به این نتیجه رسیدید که در مورد هر کدام از این فرصت های سرمایه گذاری با ما کار کنید لطفا بطور مستقیم با مدیریت شرکت از طریق تلفن های دفتر تماس حاصل فرمایید
مراحل عملی ساده ای که در این مورد وجود دارد به شرح زیر می باشد
شما با یکی از مدیران مسئول ما از طریق شماره های دفتر تماس می گیرید
مشاوره اولیه از طریق تلفن و به صورت کاملا خصوصی برگزار می شود
ما صمیمانه از شما دعوت می کنیم تا به دفتر ما تشریف بیاورید.سپس در مورد همه جنبه های اهداف شما در سرمایه گذاری با معماران, مدیر پروژه و تیم های مالی و حقوقی صحبت می کنیم با اطمینان اینکه به کلیه سوال های شما پاسخ درست داده خواهد شد
پس از توافق اولیه با شما, ما در گروه شروع به یکسری مطالعات و بررسی ها بر روی پروژه می کنیم و یافته های خود را در اولین فرصت به اطلاع شما می رسانیم.شما زمان کافی برای مطالعه این یافته ها خواهید داشت با در نظر گرفتن برخی از پیشنهادات که اهداف نهایی سرمایه گذاری در این پروژه را روشن تر می کند
در این مرحله یکسری جلسات بین تیم های سازنده ما و مشاوران پروژه شما به منظور رسیدن به یک نتیجه نهایی ترتیب خواهیم داد
در مرحله بعد تیم های حقوقی ما تمام مراحل قانونی قرارداد بین دو طرف را کامل کرده و یک تاریخ مشخص جهت شروع کار در نظر گرفته می شود
تمام پروژه های سرمایه گذاری شامل مراحل زیر می باشد
شروع (پیشرفت های اولیه در عرض چند ماه)
نقطه عطف (پیشرفت تا اواسط پروژه)
خاتمه (زمان تحویل-اتمام پروژه)
سرمایه گذاران در پایان هر مرحله از پیشرفت پروژه مطلع خواهند شد
شما می توانید به راحتی پروژه های آماده فروش را در وب سایت مشاهده کرده و در صورت خواستن هرگونه اطلاعات با ما تماس حاصل نمایید
به یاد داشته باشید که ما اینجا هستیم تا به شما خدمت کنیم
شرکت رکسانا پارس آماده ارائه خدمات در زمینه طراحی و ساخت مسکن و ویلا در قبرس اروپایی و سرمایه گذاری در قبرس جنوبی ( اروپایی ) اخذ اقامت دائم قبرس جنوبی یا اروپایی اجاره خودرو در قبرس جنوبی یا اروپایی و خدمات مالی و حقوقی قبرس جنوبی یا اروپایی به شما دوستان عزیز می باشد.

خرید ملک در قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس جنوبی, اخذ اقامت قبرس اروپایی, اخذ اقامت قبرس جنوبی, اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی, اخذ اقامت دائم قبرس جنوبی, خرید ملک در قبرس لارناکا, خرید ملک در قبرس لیماسول

قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس اروپایی, خرید ملک در قبرس جنوبی, اخذ اقامت قبرس اروپایی, اخذ اقامت قبرس جنوبی, اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی, اخذ اقامت دائم قبرس جنوبی, خرید ملک در قبرس لارناکا, خرید ملک در قبرس لیماسول, فروش ملک در قبرس اروپایی, فروش ملک در قبرس جنوبی, فروش ملک در قبرس لارناکا, فروش ملک در قبرس لیماسول, شرکت ساختمانی در قبرس, شرکت ساختمانی در قبرس جنوبی, شرکت ساختمانی در قبرس اروپایی, طراحی خانه در قبرس, طراحی خانه در قبرس اروپایی, طراحی خانه در قبرس جنوبی, طراحی ویلا در قبرس, طراحی ویلا در قبرس اروپایی, طراحی ویلا در قبرس جنوبی, زندگی در قبرس اروپایی, زندگی در قبرس جنوبی, شرایط مسکن در قبرس اروپایی, شرایط مسکن در قبرس جنوبی, قیمت مسکن در قبرس اروپایی, قیمت مسکن در قبرس جنوبی, قیمت خانه در قبرس اروپایی, قیمت خانه در قبرس جنوبی, قیمت ویلا در قبرس اروپایی, قیمت ویلا در قبرس جنوبی, اجاره و رنت خودرو در قبرس اروپایی, اجاره و رنت خودرو در قبرس جنوبی, قیمت اجاره و رنت خودرو در قبرس جنوبی, قیمت اجاره و رنت خودرو در قبرس اروپایی, شرایط اجاره و رنت خودرو در قبرس جنوبی, شرایط اجاره و رنت خودرو در قبرس اروپایی, مدارک مورد نیاز برای اجاره و رنت خودرو در قبرس جنوبی, مدارک مورد نیاز برای قیمت اجاره و رنت خودرو در قبرس اروپایی, قیمت اجاره و رنت ماشین در قبرس جنوبی, قیمت اجاره و رنت ماشین در قبرس اروپایی, شرایط اجاره و رنت ماشین در قبرس جنوبی, شرایط اجاره و رنت ماشین در قبرس اروپایی, مدارک مورد نیاز برای اجاره و رنت ماشین در قبرس جنوبی, مدارک مورد نیاز برای قیمت اجاره و رنت ماشین در قبرس اروپایی, خدمات مالی و حقوقی در قبرس اروپایی, خدمات مالی و حقوقی در قبرس جنوبی, شرایط اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی ( جنوبی ), مدارک مورد نیاز اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی ( جنوبی ), شرایط اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی, مدارک مورد نیاز اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی, شرایط اخذ اقامت دائم قبرس جنوبی, مدارک مورد نیاز اخذ اقامت دائم قبرس جنوبی, اخذ تابعیت قبرس اروپایی, مزایای اخذ تابعیت قبرس اروپایی, مزایای اخذ تابعیت قبرس اروپایی جنوبی, مزایای اخذ تابعیت قبرس اروپایی جنوبی Cyprus, پروژه Roxana Oroklini Hills, پروژه Roxana Plam Beach Villas, پروژه Roxana Kiti, پروژه Roxana Oroklini Residency 2, پروژه ROXANA PALM RESIDENCY 3, پروژه ROXANA ARADIPOU RESIDENCY 4, مزایای خرید ملک خانه اقامت در قبرس اروپایی جنوبی, Buying property in Larnaca, Commercial Apartments in Cyprus, Cyprus Properties, Cyprus property for sales, Top Property Dealers in Cyprus, Property for sale in Cyprus, property for sale in Larnaca, property in cyprus, Property Management in Cyprus, property management Larnaca, Cyprus property sale purchase, Rental Properties in Cyprus, Residential Apartments in Cyprus, Villas and Town Houses in Cyprus, Resale Properties in Cyprus, Cyprus Properties for rent

0
خرید و فروش خانه قبرس اروپایی اخذ اقامت دائم
0
طراحی ویلا در قبرس اروپایی خدمات مالی و حقوقی
0
خرید و فروش خانه ویلا در لیماسول قبرس جنوبی
0
خرید و فروش خانه ویلا در لارناکا قبرس اروپایی
0
اخذ اقامت دائم قبرس اروپایی
0
اخذ شهروندی قبرس اروپایی جنوبی
logonewroxana3.png
ارتباط با ما
تلفن : 24811888 00357
واتساپ : 99659633 00357
همراه : 09121446507
ایمیل : info@roxanapars.com.cy
تهران - سعادت آباد، میدان کاج، پاساژ سروستان، طبقه دوم اداری، واحد 210
Our Location: Arch. Makariou 94, Demelza Court, Office 1-2

خرید ملک در قبرس اروپایی جنوبی

شرکت ساختمانی رکسانا پارس با 15 سال سابقه درخشان در امور طراحی ،ساخت مسکن و اخذ اقامت دائم با بهره گیری از وکلای مجرب اقدام به ارائه کلیه خدمات از قبیل سرمایه گذاری ،خرید خانه ملک ویلا آپارتمان مسکونی تجاری و اخذ اقامت دائم در قبرس اروپایی نموده است.

, , , , , , , , , , ,

Search